çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Yazdır


1. GENEL BİLGİ

 

2004 - 2006 programlama yılları için Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardımları ile desteklenen “Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı”, Türkiye tarafında Edirne ve Kırklareli illerini, Bulgaristan tarafında ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idari yerleşim birimlerini kapsamaktadır.

 

Program çerçevesinde, Türkiye ve Bulgaristan’ın programdan sorumlu kuruluşlarının işbirliği ile Ortak Programlama Dokümanı hazırlanmış, bu doküman ile programın genel amaçları ve stratejileri belirlenmiştir.

 

Avrupa Birliği Komisyonu 2004-2006 döneminde bu program için 15 milyon Euro hibe kaynak tahsis etmiştir. Toplam bütçe; 4,5 milyon Euro’su ulusal bütçe katkısı olmak üzere 19,5 milyon Euro’dur. Bu programın uygulamaya konulmasına yönelik pilot bir faaliyet olarak 2003 yılında Ortak Küçük Projeler Fonu Hibe Programı için 500 bin Euro kaynak tahsis edilmiştir.

 

2. PROGRAMIN GENEL AMACI

 

Programın genel amacı,

Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır bölgesinin, yerel/bölgesel kalkınma alanında sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde desteklenmesi,
Sınırın her iki tarafında işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, bu ağlar ile Avrupa Birliği ağları arasında bağlantı kurulmasının teşvik edilmesidir.
3. PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI

 

Programda belirlenen öncelik alanları şunlardır:

 

 Sınır Ötesi Altyapı

Tedbir 1.1: Sınır Ötesi Alt Yapıların Geliştirilmesi ve Modernizasyonu
 Çevrenin Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi

Tedbir 2.1: Bütünleştirilmiş Su Yönetimi ve Koruması
Tedbir 2.2:  Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilirliği
Tedbir 2.3: Doğal Afetlerde İşbirliği
 Kişisel/Toplumsal Faaliyetler

Aşağıda belirtilen alanlarda yarışma usulüyle ortak projeler desteklenmektedir:

Planlama ve kalkınma çalışmaları (2003 yılı için),
Çevre (2003 yılı için),
Ekonomik kalkınma,
Turizm,
Kültür alışverişi,
Yerel düzeyde kurumsal kapasite oluşturma,
Adalet ve içişleri (2005 ve 2006 yılları için)
4. PROGRAM BÜTÇESİ

 

Programın Öncelik Alanları

        Toplam   (€)

Öncelik 1: Sınır Ötesi Altyapı

8.434.000

Öncelik 2: Çevrenin Korunması, Geliştirilmesi  ve Yönetimi

9.566.000

Öncelik 3: Kişisel/ Toplumsal Faaliyetler

1.500.000

TOPLAM

19.500.000

 

Avrupa Komisyonu 2004-2006 döneminde bu program için 15 milyon Euro hibe kaynak tahsis etmiştir. Programın toplam bütçesi, 4,5 milyon Euro’su ulusal katkı olmak üzere 19,5 milyon Euro’dur. Bu programın uygulamaya konulmasına yönelik pilot bir faaliyet olarak 2003 yılında Ortak Küçük Projeler Fonu Hibe Programı için de 500.000 Euro kaynak tahsis edilmiştir.

 

5. PROGRAM DAHİLİNDE GELİNEN AŞAMA

 

Programın genel amaç, strateji ve tedbirlerini belirleyen Ortak Programlama Dokümanının hazırlanması amacıyla 21-22 Mayıs 2003 tarihlerinde Ankara'da, 23-24 Haziran 2003 tarihlerinde Edirne'de ve 10-11 Aralık 2003 tarihlerinde Sofya'da toplantılar düzenlenmiştir. Program kapsamında uygulanacak projelerin belirlenmesi ve uygulamalarının program amaçlarına uyumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi işlevlerini yerine getirmek üzere iki tarafın yetkili temsilcilerinden oluşan Ortak İşbirliği Komitesi 31 Mart 2004 tarihli ilk toplantısında Ortak Programlama Dokümanını onaylamıştır.

 

2003 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlamasından 500.000 € kaynak aktarılan 2003 Ortak Küçük Projeler Fonu Hibe Programının uygulaması 26 Ekim 2004'te ilan edilen teklif çağrısı ile başlatılmıştır. Bu kapsamda, Müsteşarlığımız koordinasyonunda 18 Kasım 2004 tarihinde Edirne'de ve 19 Kasım 2004 tarihinde Kırklareli'nde programın tanıtımı amacıyla geniş katılımla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bilgilendirme toplantılarını takiben, 20-22 Kasım 2004 tarihleri arasında Edirne'de ve 24-27 Kasım 2004 tarihleri arasında Kırklareli'nde proje hazırlama eğitimleri verilmiştir. Teklif çağrısı sonucu başarılı bulunan 9 proje sahibi ile 2005 Kasım ayında sözleşmeler imzalanmıştır. Teklif çağrısına tahsis edilen kaynağın sözleşmeye bağlanma oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmelerin imzalanmasının hemen ardından 9 projenin uygulamalarına başlanmıştır. 2003 OKPF'da ortalama proje uygulama süresi 10 ay olarak gerçekleşmiştir. Proje uygulamaları kapsamında yapılan eğitim ve seminer gibi faaliyetlerle yaklaşık 2000 kişiye doğrudan ulaşılmıştır. Tüm projelere uygulama süresi boyunca ortalama 5 kez ziyaret yapılmış ve bu ziyaretlerde proje uygulamalarına ilişkin sorunlar giderilmiştir. Eğitimler kapsamında projelerin yetkilileri ortalama 15 saatlik proje uygulama eğitimi almışlardır. 30 Kasım 2006 tarihi itibarıyla tüm projeler başarı ile tamamlanmıştır.

 

2004 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlamasından 500.000 € kaynak aktarılan 2004 Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında, 3 Nisan 2006 tarihinde teklif çağrısı ilan edilmiş ve bu kapsamda 12 Nisan 2006 tarihinde Kırklareli'nde, 13 Nisan 2006 tarihinde Edirne'de programın tanıtımı amacıyla geniş katılımla bilgilendirme günleri düzenlenmiştir. Bilgilendirme toplantılarını takiben, 17-19 Nisan 2006 tarihleri arasında Kırklareli'nde ve 20-22 Nisan 2006 tarihleri arasında Edirne'de proje hazırlama eğitimleri düzenlenmiştir. Teklif çağrısı sonucu başarılı bulunan 13 proje sahibi ile 2006 Kasım ayında sözleşmeler imzalanmış ve teklif çağrısına tahsis edilen kaynağın %99'u sözleşmeye bağlanmıştır. Proje uygulamaları halen devam etmekte olup, izleme faaliyetleri Müsteşarlığımız koordinasyonunda sürdürülmektedir.

 

Edirne İl merkezinde yer alan Ekmekçizade Kervansarayı'nın Restorasyonu Projesine, 2004 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlamasından 3.135.000 € kaynak aktarılmıştır. Bu proje ile Kervansaray, aslına uygun olarak restore edilecek ve Türk-Bulgar ortak etkinliklerinin düzenleneceği bir mekan olarak kullanıma açılacaktır. Projenin ihale süreci 2006 yılı Mart ayında tamamlanmış ve restorasyon işleri başlatılmıştır. Projenin öngörülen ortalama uygulama süresi 18 aydır.

 

Diğer taraftan, 2006 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlaması kapsamında DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan 5 proje fişi programlamaya sunulmuştur. Bahse konu projeler aşağıda yer almaktadır:

 

o Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu, Kırklareli-Dereköy-Aziziye Karayolunun İyileştirilmesi Projesi,

o Edirne İl Özel İdaresinin sorumlu olduğu, Ekmekçizade Kervansarayı Yönetimi için Teknik Destek Projesi,

o Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu, Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesinde Taşkınların Önlenmesi için Kapasite Geliştirilmesi ve Taşkın Kontrolü Projesi,

o Çevre ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğu, Yıldız Dağlarında Doğal Kaynakların ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişmesinin Sağlanması Projesi,

o DPT Müsteşarlığının sorumlu olduğu, 2006 Ortak Küçük Projeler Fonu Projesi.

 

6. İRTİBAT BİLGİLERİ

 

MERKEZ:

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe / ANKARA

Tel:              0 312 294 67 17

Faks:            0 312 294 67 77

e-posta:        bilgi@dpt.gov.tr

 

 BÖLGE:

 

Edirne Valiliği Sınır Ötesi İşbirliği Bürosu

Tel:              0 284 213 18 53

Faks:            0 284 212 18 53

e-posta:        cbc@edirne.gov.tr

Kırklareli Valiliği Sınır Ötesi İşbirliği Bürosu
Tel:              0 288 214 10 75 0 288 212 47 72

Faks:            0 288 214 30 73

e-posta:        abof@kirklareli.gov.tr
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı
  
Bu sayfa 16.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 13577 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ