çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği

Yazdır


Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı
Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri, kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir.

Bu Destekten Beklenen Yararlar
Bu destek ile biraraya gelen KOBİ'ler, en az 5 ortak ile kurdukları ORTKA ve ORTLAB ile desteğin sağladığı bir çok imkandan ve ileri teknolojiden yararlanarak, üretim ve istihdamlarını arttırmışlar, seri, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli ürünleri ile dünya pazarlarında yerlerini almışlardır.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?
KOBİ tanımına uyan ve imalat sanayii de faaliyet gösteren firmalar yararlanabilirler.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?
Bu destek, ortak kullanım amaçlı ORTKA ve ORTLAB tesislerinin işletici kuruluşlarına;

a) Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat için; kiralama süresi en fazla 4 (dört) yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerine geri ödemesiz olarak,

b) Satın alınacak makine-teçhizat için,
Gelişmiş yöre                       1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 40, 3. yıl % 60,
Normal yöre                         1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 20, 3. yıl % 30, 4. yıl % 50,
Kalkınmada öncelikli yöre  1. yıl ödemesiz, 2. yıl ödemesiz, 3. yıl % 20, 4. yıl % 30, 5. yıl % 50
oranında geri tahsil edilecek şekilde, KOSGEB tarafından faiz uygulamadan teminat karşılığı geri ödemeli olarak,
verilecek olan desteği kapsar.

Destekle ilgili diğer hususlar;

a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bendinde yer alan iki seçenekten birisi tercih edilir.

b) Makine-teçhizat desteği kapsamında işletmelerin bir araya gelmesi ile kurulacak olan ORTKA ve ORTLAB tesislerinin kurulmasına destek verilebilmesi için; en az  ortak işletme sayısı 5 (beş) olacaktır.

c) İşletmeler tarafından ORTKA’lar için kurulacak olan işletici kuruluşta; aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda yeterli sayıda  işletme bulunamaması halinde en az 3 (üç) işletmenin aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda faaliyet göstermesi koşulu ile ORTKA’ya ortak olmak isteyen diğer işkollarında faaliyet gösteren işletmelerin ortaklığı KOSGEB tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

d) ORTLAB’larda ise tüm ortakların aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda faaliyet göstermeleri esas olup, diğer işkollarından ortak kabul edilmez.

e) Bu ortaklıklarda yer alacak işletmelerin ortaklık hisse oranlarında; en az  %5, en çok %30 olması şartı aranır.

f) Meslek kuruluşları tarafından bölgelerindeki işletmelerin katılımı ile müştereken kuracakları işletici kuruluşlarda ise; bünyelerinde aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda en az 5 (beş) ortak sayısı olması koşulu aranacak olup, bunun dışında ortaklık hisse oranlarında bu fıkranın (e) bendindeki şart aranmaz.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Geri ödemesiz finansal kiralama desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için:100.000 (yüz bin) YTL’dir. Ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; finansal kiralama giderleri destek tutarı ilave beher ortak İşletme için: 10.000 (on bin) YTL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 150.000 (yüz elli bin) YTL’yi,

b) Geri ödemeli makine-teçhizat desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: 400.000 (dört yüz bin) YTL, ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; ilave beher ortak işletme için; 20.000 (yirmi bin) YTL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 500.000 (beş yüz bin) YTL’yi,
geçmeyecek şekilde destek verilir.
Kaynak : KOSGEB
  
Bu sayfa 26.03.2010 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 13713 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ