Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Fizibilite Raporu Hazırlama 
 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME     

 • Sektörün ve Ürünün Tanımı, Sınıflandırılması     
 • Teşvik Durumu
 •  Arz Analizi       
 •  Arz ve Talebin Karşılaştırılması
 •  Girdi Piyasaları
 • Satış ve Rekabet Olanakları       
 • Satış Fiyatları   
 • Tesis İçin Öngörülen Yıllar İtibariyle Kapasite Kullanım Oranları (KKO)   
 • Sektörel Değerlendirme Gerekli Bilgi Kaynakları ve Gerekli Bilgiler        
 •  Sektörel Değerlendirmede Sapma Noktaları     

 TEKNİK DEĞERLENDİRME         

 • Kuruluş Yeri      
 •  Hammaddeye Yakınlık 
 •  Pazara Yakınlık
 • İşgücü Yeterliliği           
 •  Enerji Kaynakları          
 • Altyapı ve Su    
 • Topografya ve İklim      
 • Üretim Tekniği 
 • Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi         
 •  Yönetim           
 • Faydalı Ömür   
 • Çevresel Değerlendirme
 • Uygulama Planı
 •  Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı         
 • Sabit Yatırım Tutarı      
 •  Arsa    
 • Etüt-proje         
 • İnşaat Harcamaları       
 • Makine-Teçhizat           
 • Taşıma Sigorta 
 • İthalat ve Gümrükleme   
 • Montaj Giderleri             
 • Taşıt ve Demirbaşlar      
 • Genel Giderler   
 • Beklenmeyen Giderler    
 • KDV ve Sabit Yatırım Tutarı         
 • İşletme Giderleri             
 • Personel Giderleri           
 • Enerji-Yakıt Giderleri    
 • Bakım Onarım Giderleri            
 • Genel Giderler 
 • İşletme Gelirleri            
 • İşletme Sermayesi ve İhtiyacı    

MALİ DEĞERLENDİRME

 • Finansman İhtiyacı ve Kaynaklarının Hesaplanması        
 • Arsa Yatırımı    
 • Sabit Tesis Yatırımı       
 • Fiyat Artışları   
 • Kur Farkları      
 • Sabit Yatırım Toplamı   
 • İşletme Sermayesi Yatırımı         
 • İşletme Sermayesi Yatırımı Fiyat Artışı    
 • Bağlı Değerler   
 • Öz kaynaklar      
 • Sermaye             
 • Öngörülen Sermaye Artırımı       
 • Proje Fonları      
 • Geçmiş Yıl Karları(zararları)        
 • Orta ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   
 • Kısa Vadeli yabancı Kaynaklar     
 • Amortismanların Hesaplanması  
 • Proforma Tabloların Hesaplanması         
 • Proforma Maliyet Tablosu           
 • Toplam Üretim Giderleri             
 • Amortismanlar   
 • Toplam Hizmet Maliyeti              
 • Satış ve Pazarlama Giderleri       
 • Finansman Giderleri       
 • Satılan Hizmet Maliyeti
 • Proforma Gelir-Gider Tablosu     
 • İşletme Gelirleri            
 • Satılan Hizmetin Maliyeti          
 • Kanuni Kâr-Zarar          
 • Zarar Mahsubu
 • Yatırım İndirimi            
 • Kurumlar Vergisi Matrahı         
 • Gelir Vergisi Stopajı      
 • Dönem Kâr (Zararı)      
 • Zarar Mahsubu
 • Kanuni Yedek Akçe        
 • Temettü           
 • Memur ve İşçilere Kâr Payı       
 • Kullanılabilir Kâr           
 • Nakit Girişleri   
 • Nakit Çıkışları   
 • Nakit Farkı-Nakit Akımı 
 • Kümülâtif Nakit Farkı    
 • Borç Ödeme Gücü        

ZAMAN KAVRAMI         

 • Paranın Zaman Değeri ve Fizibilitelere Etkisi     
 • Zaman Çizgisi   
 • Bileşik Faiz Hesaplamaları           
 • Faiz        
 • Faiz Oranı           
 • Dönemsel Getirilerin Bileşik Değerleri Toplamı   

FİZİBİLİTE SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ  

PARANIN ZAMAN DEĞERİNİ DİKKATE ALMAYAN TEKNİKLER       

 • Ortalama Verimlilik Yöntemi    
 • Geri Ödeme Süresi Yöntemi      

PARANIN ZAMAN DEĞERİNİ DİKKATE ALAN  TEKNİKLER 

 • Net Bugünkü Değer Yöntemi (NPV)        
 • Karlılık İndeksi (IP)        

RİSK KAVRAMI    

 • Yatırımdan Beklenen Karlılığı Farklılaştırmak      
 • Yatırımın Sağlayacağı Nakit Akışlarının Risk Faktörüne Göre Düzeltilmesi               ...